I

Index


  	i.LINK   
	IC
	Icke Linjär redigering
	IEEE-1394
	IFPI
    Image enhancer
    Image plane
    Impedans
    Input
    Insert edit
    Integrated Circuit
    Interface
    Interference
    Intermodulation
    Intoning
	ISO
	ISO 9660
    Isophon


IC (Integrated Circuit)

Integrerad krets. Ett större eller mindre antal element (transistorer, dioder mm) integrerade på en kiselskiva i flera skikt (chips), försedd med anslutningsdon. Förenklar serietillverkningen av elektroniska apparater och har gjort det möjligt att minska storleken på dessa.


IEEE-1394

Är en internationell standard som fast slagits av Instituite of Eletrical and Electronic Engineers.

IEEE-1394 eller Firewire som den heter i folkmun. Kan kallas olika av olika företag, av Sony kallas den tex i.LINK. Firewire är ett seriellt gränssnitt med mycket hög dataöverförning. Idag finns överförningar på 400 Mbps. Utvecklingsmål finns på 800/1600 Mbps. Denna teknologi är framtagen för överförningar av data, i din dator, hårddiskar, digitala stillbildskameror, högprestandascanners, skrivare, DVD, digitala videokameror mfl.

			Firewire IEEE-1394
Max anslutna enheter:  63
Plug and play:		JA
Kabellängd:		4.5m
Dataöverf. hast:	400 Mbps


Icke Linjär Redigering

Redigering som sker i datorn, kallas för icke linjär redigering. Därför att man kan hoppa till slutet eller mitt i en inspelning, utan att behöva snabbspola, såsom på ett band. Sekvenserna är istället direkt åtkomliga, precis som musiken på en
CDskiva. Motsatsen till ickelinjär redigering är linjär redigering.

IFPI

IFPI (International Federation of the Phonographic Industry) bildades för omkring 70 år sedan och är en organisation, som företräder producenterna av fonogram, skivbolagen. Dess främsta uppgift är att arbeta för bättre rättsligt skydd för skivbolag, samt att tillvara de rättigheter som upphovsrättslagen ger.

IFPI Svenska Gruppen bildades i slutet av 1960-talet.


Image plane (bildplan)

Den punkt i TV röret där bilden blir fokuserad, vanligtvis är det rörets "målskikt" (Se
Target).


Impedans

Växelströmsmotstånd, anges i enheten ohm. Det motstånd en komponent ger mot en ström av elektroner. Vanligtvis talar man om hög- eller lågimpedans.


Input

Samma som: ingång, intag, ineffekt, inmatning, indata.


Insert Edit

Insättningsredigering. Inläggning av ny video och/eller audioinformation på vilket ställe som helst på videobandet utan att den redan inspelade signalen störs.


Interface (Gränssnitt)

En fysisk enhet som ansluts för att två olika system skall kunna tolka varandras programspråk.


Interference

När elektriska eller akustiska vågor samverkar inbördes.

Namn på den avsökningsprocess där linjerna från de två delbilderna (se Fields & Frame) faller precis in i varandra.


Intermodulation

En form av
distorsion som kännetecknas av att två eller flera toner, i tex band- spelare kombineras med varandra och bildar nya toner vars frekvens är summan och/eller skillnaden av de ursprungliga. Intermodulation mäts i procent av referenstonen.


Intoning

Det är lättare att tona in musik än tal. Intoning får inte ske plötsligt. Två till tre sekunder upp till full styrka är ett minimum. Ljud såsom applåder bör intonas under minst sex till sju sekunder.

Med intoning menar man att man ökar volymen stegvis från nästan ohörbart upp till den fulla styrkan som man skall använda.


ISO

Förutom Internationella standard Organisationen, så är det i cd världen ett cd avbildsformat, liknande vad BIN/CUE avbilden är. Men en enda .ISO fil, som innehåller både data och cd-skivans layout information. Denna typ av avbilder kan brännas med de flesta brännar programmen.


ISO 9660

Ett ISO 9660 fil system är ett standard cd-rom filsystem, som tillåter dig att läsa samma cd-rom skiva antingen på en PC, MAC, Amiga eller något annan dator plattform. Standarden skapad 1988, var skriven av en industri grupp kallad High Sierra. Nästan alla datorer med cd-rom enheter kan läsa filer ifrån ett ISO 9660 filsystem. Det finns ett flertal specifikations nivåer. På nivå 1, så måste filmanen vara i 8.3 formatet (inte mer än 8 tecken i namnet och inte mer än 3 tecken i ändelsen) och i stora bokstäver. Katalognamnen kan inte vara längre än 8 tecken. Och det kan inte vara fler än 8 underkataloger. Nivå 2 och 3 specifikationer tillåter filnamn upp till 32 tecken.

Joliet, ett tillägg till ISO 9660 från Microsoft, tillåter dig att använda Unicode tecken i filnamnen (behövs för internationella användare) och filnamn upp till 64 tecken långa.


Isophon

Kurva som visar ljudtrycksnivån som funktion av
frekvensen vid konstant hörnivå.


Index