Fade
Fade out
Fader
Fadermatris
Fas
Fasmätare
Fast Forward
Feedback
FF
Field
Filter
Firewire
First generation
Fjäderreverb
Flanger
Flutter
Flying erase head
Foldback
Foley
Foot-candle
Foreground
Format
Fps
Frame
Frame rate
Frekvens
Frekvensg&aringng
Frekvensmodulering
Frekvensomfång
Förmagnetisering
Förstärkare
Försteg


Fade

Upp- eller nedtoning.

I videosammanhang oftast från/till svart.


Fade out

Nedtoning, tona ut ljudet.


Fader

Det skjutreglage som används för volymkontroll.


Fadermatris

En metallskiva som tillverkas i ledet mellan gravering och pressning av skivor.

Spegelvänd i förhållande till grammofonskivan.


Fas

Ett godtyckligt tidläge inom en period hos en signal. Två signaler sägs vara i fas med varandra om de samtidigt passerar maxläget.


Fasmätare

Benämnes även korrelationsmätare. Den visar balansen mellan
summasignalen och skillnadsignalen i stereosignalen.


Feedback

Rundgång.


Fast Forward

FF

Snabbspolning framåt.


Field (Delbild)

Hälften av en komplett TV bild. Under avsökningsprocessen blir först alla linjer med udda nummer avsökta av elektronstrålen, därefter vänder strålen tillbaka – under blankingintervallet – till det över vänstra hörnet och avsöker linjerna med jämna nummer.

Dessa två avsökningar ger två delbilder som tillsammans skapar en komplett bild, en frame.


Filter

Tonkontroll som skär bort något frekvensområde.

Elektronisk anordning som förhindrar överförning av strömmar eller spänningar.


First generation

(Första generationen)

Det ursprungliga inspelningsbandet (Råbandet).


Fjäderreverb

I gitarrförstärkare används ibland fortfarande spiralfjädrar. Signalen från ett eller flera instrument sätter ena änden av en spiralfjäder i vibration med hjälp av en (elektromagnetisk) givare. I andra änden av fjädern avkänns vibrationerna av en sensor. Dessa vibrationer har ett ljud som påminner om riktig rumsklang.

Genom att kombinera flera olika fjädrar, kan man få en rymdklang som låter mycket ”äkta”.


Flanger

Ljudeffekt som erhålls genom att blanda orginalljudet med en tidsfördröjd signal av densamma. Tidsfördröjningen varierar kontinuerligt inom området 1-5 ms.


Flutter

Små variationer i bandhastigheter.


Flying erase head

Flygande raderhuvud, ett extra videohuvud som raderar videoinformationen före redigeringsprocessen.


Foldback

Medhörningsystem.


Foley

Foley är en teknik som uppfanns på 1920 talet, som innebär att man lägger till ljud till en redan inspelad film med diverse saker.

Tex så används en plåtbit för att framställa åska. Om ljudet från ett par skor inte hörs ordentligt, så spelas ljudet in av ett par skor som gå över golvet. Och ersätter orginal ljudet.


Foot-candle

Måttenhet för ljusstyrka, 1 foot-candle = den ljusstyrka som faller på en yta på en fots avstånd från en ljuskälla med intensiteten 1 candela. 1 footcandle = 10.8
Lux


Foreground

Den del av keysignalen som ses över bilden som kallas background. Exempelvis en text (titel) som visas över en bild av en person. Texten är foreground och personen är
background.


Format

En benämning för videosystemets fysiska bandbredd tex ½” ¾” & 1″ (C format-B format).


FPS (Frame Per Second)

FPS (Frame Per Second), antal bilder per sekund. Se även
frame.


Frame

Ruta, antalet bilder per sekund (på ett videoband). även tidsangivelse för att från början vara anpassad för att synkronisera ljus och bild för film- och TV-inspelningar.

I europa används vanligen en tidskod med 25 frames per sekund (sk EBU-kod), för att den är anpassad till vår TV-standard.

En komplett TV bild består av 625 linjer (pal systemet) sammansatt av två delbilder. Se även Fields


Frame rate (frame hastighet)

Den hastighet varmed en komplett bild avsöks.


Frekvens

Antal svängningar per sekund. En svängning per sekund = 1
hz tonhöjd kan anges i frekvens.

Ju högre frekvensen är, desto högre är också tonhöjden.

Den hastighet varmed en komplett bild avsöks.


Frekvensgång

Variationer i återgivningsvolym mellan höga och låga frekvenser. Tex, en bra bandspelare ska ha rak frekvensgång, dvs vid en konstant insignalnivå ska vid avspelning utnivån vara konstant vid alla frekvenser inom bandspelarens frekvensområde.


Frekvensmodulering

Ett moduleringsystem där en lågfrekvent signal påverkar frekvensen hos en högfrekvent
bärvåg. Används bland annat vid rundradiomottagning inom ultrakortvågsområdet; förkortas: FM.


Frekvensomfång (bandbredd)

Skillnaden mellan den högsta och lägsta
frekvensen i det frekvens område som utnyttjas av en radiosändare.

Området mellan övre och undre gränsfrekvenserna för tex en bandspelare. Anges i Hz med toleransgränserna ± …dB. Om inte toleransgränserna uppgivits är uppgiften om frekvensomfång i det närmaste värdelös för en kvalitetsbedömning av apparaten.


Förstärkare (Försteg)

Förstärkare med uppgift att åstadkomma rätt frekvenskaraktäristik, samt sådan spänningsförändring att en effektförstärkare kan drivas.